Privacy- en Cookieverklaring

De onderstaande privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Krypton B.V. B.V., Rodenonnenstraat 27, 8000 Brugge.

Versie: mei 2018, gebaseerd op privacyverklaring ICTWaarborg oktober 2017

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.  

Doeleinden van gebruik

Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Krypton B.V. in bepaalde gevallen jouw gegevens opslaat. Krypton B.V. gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van de order overeenkomst, transacties en/of diensten;
 • relatiebeheer;
 • marketingdoeleinden;
 • het zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Krypton B.V., haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als je gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden jouw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat je deze niet bij elke order opnieuw hoeft in te vullen.

Daarnaast geldt dat als je een account hebt aangemaakt of een aankoop via onze webshop gedaan hebt, kan Krypton B.V. je daarna benaderen voor marketingdoeleinden. Als wij je elektronische contactgegevens hebben gekregen in het kader van de verkoop van onze artikelen mogen wij deze contactgegevens op grond van de wet zonder verdere toestemming gebruiken voor het uit naam van Krypton B.V. versturen van commerciële communicatie (bijvoorbeeld een e-mail) voor ‘eigen gelijksoortige artikelen of diensten’. Dit zijn artikelen uit ons eigen assortiment waarvan je logischerwijs kunt bedenken dat die tot het Krypton B.V. aanbod behoren.

Naast de verschillende kanalen die we kunnen inzetten voor marketingdoeleinden, is er sprake van ‘onderliggende’ verwerking van je gegevens voor marketingdoeleinden. Een voorbeeld daarvan is remarketing en het binnen dat kader daarvan delen van gehashte e-mailadressen met bijvoorbeeld Google (Adwords), zodat Google je kan herkennen op basis van dezelfde hashcode. Voor de verwerking aan de kant van Google moet zij zelf een grondslag hebben, zoals toestemming of noodzakelijkheid ter behartiging van haar gerechtvaardigde belangen. Wijzigingen aan deze grondslag van je Google account kun je instellen door de volgende link te bezoeken.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • IBAN
 • BTW-nummer
 • Technische browserinformatie;
 • Cookie ID;
 • Klik- en surfgedrag;
 • Social media account.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze verklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijk & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor directe marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij jij hier voorafgaande toestemming voor hebt verstrekt, dit noodzakelijk is in hat kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen. Mocht er sprake zijn van één van de voorgenoemde gevallen, dan worden er persoonsgegevens aan andere bedrijven doorgegeven. Er bestaat een lijst waarin genoteerd staat aan welke bedrijven gegevens worden doorgegeven, welke gegevens dit zijn, voor welke doeleinden, welke persoonsgegevens er precies worden doorgegeven en of er schriftelijke afspraken met deze derde partij zijn gemaakt. Deze lijst is te allen tijde opvraagbaar, zie hiervoor de contactpagina.

Gegevensbeveiliging

Krypton B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen jouw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webpaginaserver op jouw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar jouw computer heeft verzonden.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • Het internetaanbod voor jou interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentiecookies).

Het voornaamste doel van cookies is om jou tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan jouw persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie. Verder maken wij gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor je kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties.

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van jouw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage

Je mag Krypton B.V. vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kun je Krypton B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt je doen door per e-mail contact met ons op te nemen. Je kan dan binnen 4 weken jouw gegevens inzien.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring  geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactmogelijkheden en jouw rechten

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 • Conform art. 15 AVG heb je het recht om informatie op te vragen over jouw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven
 • Conform art. 16 AVG heb je het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen
 • Conform art. 17 AVG heb je het recht te verzoeken om verwijdering van jouw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking

1.     het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen

2.     een wettelijke verplichting na te komen

3.     om redenen van algemeen belang, of

4.     voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist

 • Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen, voor zover

1.     je de juistheid van de gegevens ontkent

2.     de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert deze te wissen

3.     we de gegevens niet langer nodig hebben, maar je hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

4.     tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG

 • Conform art. 20 AVG heb je het recht om jouw persoonlijke gegevens die jij ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen
 • Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je contact opnemen met de toezichthoudende instantie van jouw gewoonlijke woon- of werkplaats van ons hoofdkantoor.

Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van jouw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van gegevens of intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, dan kun je contact opnemen met Krypton B.V.. Dit kun je doen door per e-mail contact met ons op te nemen. Je kan dan binnen 4 weken jouw gegevens inzien.

Vergeten worden

Als klant heb je het recht om vergeten te worden. Dit kun je aangeven op onze website. Mocht je ervoor kiezen om vergeten te willen worden dan heeft dit enkele gevolgen, namelijk:

 • Alle sessies worden verwijderd, ook actieve sessies;
 • Je kunt niet meer inloggen;
 • Er zijn geen traceerbare klantgegevens meer te vinden in onze systemen (tenzij die nodig zijn voor de uitvoering van de wet, bijvoorbeeld de wettelijke bewaartermijn van facturen de Belastingdienst);
 • Orderhistorie en kopiefacturen worden verwijderd;
 • Account kan niet meer teruggezet worden;
 • Lopende orders worden na afhandeling gearchiveerd;
 • Lopende serviceaanvragen worden na afhandeling gearchiveerd;
 • Je kunt de gegevens niet meer opvragen die normaliter via een account op te vragen zijn, bijvoorbeeld facturen, orderhistorie of nieuwsbriefvoorkeuren.

Hoe kan ik vergeten worden?

Op jouw persoonlijke pagina ( in aanbouw) vind je na inloggen het kopje “mijn gegevens”. Hieronder is een menuoptie toegevoegd: “Privacy”. Bij deze menuoptie is het mogelijk om op de knop “Mijn account verwijderen” te klikken. Er zal altijd om een bevestiging gevraagd worden. Een verwijdering van jouw account kan namelijk niet meer teruggedraaid worden. Na bevestigen word je uitgelogd (en worden cookies verwijderd). Ook worden jouw winkelmandje en account verwijderd.

Hou er rekening mee dat het enkele werkdagen kan duren voordat de gegevens overal verwijderd zijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je je account hebt verwijderd, maar nog wel een nieuwsbrief van ons ontvangt.

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Indien jij je voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door jou verstrekte gegevens om je op basis van jouw toestemming , conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. Je kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij jouw e-mailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van jouw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij je informeren in deze verklaring.”

Kopen op rekening

Als zakelijke klant is het mogelijk om gebruik te maken van de betaalmethode “Op rekening”. Indien je kiest voor deze betalingsmethode dan voert Krypton B.V. uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit. Je kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

Overzicht van cookies op de website van Krypton B.V.

Hier vind je een overzicht van alle cookies die geplaatst worden via de verschillende pagina’s op Krypton B.V..nl en het doel ervan. Daarnaast staat hieronder de verkorte cookieverklaring zoals we deze via Cookiebot gebruiken. Via Cookiebot worden alle cookies die via onze site worden geplaatst geïnventariseerd en inzichtelijk gemaakt.

Cookiebot

Deze website maakt gebruik van cookies. Om je beter en persoonlijker en gebruiksvriendelijker te helpen, gebruiken wij cookies. Door deze te analyseren en te delen met onze partners kunnen we nog beter inspelen op jouw interesses. De instellingen voor cookies kun je hieronder wijzigen. Je gaat akkoord met onze cookies als je onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacy beleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: Krypton B.V..nl

Uw huidige stand: Alle cookies toestaan.

Uw toestemming ID: NOWRctiHvicISm7YHRmWQaFiNAzsznqiR0+ue1Z4L9M5z9OmOfbyQQ==Datum van toestemming: dinsdag 7 juli 2020 17:51:24 CEST

Verander uw toestemming  |  Instemming intrekken


Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 16-10-2020 door Cookiebot:

Noodzakelijk (6)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

__cfduid

Krypton B.V..nl

Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.

29 dagen

HTTP Cookie

ASP.NET_SessionId

Kingston

Houdt de sessiestatus van de bezoeker over paginavragen bij.

Session

HTTP Cookie

AWSELBCORS

Samsung

Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren.

1 dag

HTTP Cookie

csrf

newsletter.Krypton B.V..nl

Zorgt voor browsingveiligheid, door vervalsing van cross-site verzoeken te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker.

7979 jaar

HTTP Cookie

fe

Krypton B.V..nl

In afwachting

Session

HTTP Cookie

persist:root

IBM

Deze cookie slaat de verificatiegegevens van de bezoeker op in een versleutelde cookie zodat de bezoeker aangemeld kan blijven tot het volgende bezoek, op voorwaarde dat de bezoeker deze optie via de knop ‘aangemeld blijven’ heeft geaccepteerd.

Persistent

HTML Local Storage

Voorkeuren (3)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

browser_support

Sketchfab

Gebruikt in context met 3D-weergave-functie op de website – Verzamelt gegevens over de interactie van de bezoeker met de service voor statistische doeleinden.

Persistent

HTML Local Storage

persist:mte_viewer_volume

IBM

Gebruikt door videospelers om het voorkeurvolume van de gebruiker te onthouden.

Persistent

HTML Local Storage

sb_csrftoken

Sketchfab

Zorgt voor browsingveiligheid, door vervalsing van cross-site verzoeken te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker.

1 jaar

HTTP Cookie

Statistieken (16)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

_dc_gtm_UA-#

Google Tag Manager

Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen.

1 dag

HTTP Cookie

_ga

Google Tag Manager

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

HTTP Cookie

_gat

Google Tag Manager

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

1 dag

HTTP Cookie

_gid

Google Tag Manager

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

HTTP Cookie

_hjAbsoluteSessionInProgress

Google Tag Manager

Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden hoe vaak een website door verschillende bezoekers wordt bezocht – dit wordt gedaan door de bezoeker een willekeurige ID toe te wijzen, zodat dezelfde bezoeker niet twee keer wordt geteld.

1 dag

HTTP Cookie

_hjid

Google Tag Manager

Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.

1 jaar

HTTP Cookie

_hjid

Kingston

Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.

Persistent

HTML Local Storage

_hjIncludedInPageviewSample

Krypton B.V..nl

Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.

1 dag

HTML Local Storage

_hjRecordingLastActivity

Krypton B.V..nl

Gebruikt in context met de bezoekersfeedback-functionaliteit van de website – Bepaalt of aan de bezoeker een feedbackbericht is getoond.

Session

HTML Local Storage

_ym_d

Kingston

Bevat de datum van het eerste bezoek van de bezoeker aan de website.

1 jaar

HTTP Cookie

_ym_isad

Kingston

Deze cookie wordt gebruikt om vast te stellen of de gebruiker advertentieblokkeringssoftware in de browser heeft geactiveerd – deze informatie kan worden gebruikt om website-inhoud niet beschikbaar te stellen aan bezoekers wanneer de website wordt gefinancierd met externe advertenties.

1 dag

HTTP Cookie

_ym_retryReqs

Kingston

Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.

Persistent

HTML Local Storage

_ym_uid

Kingston

Deze cookie wordt gebruikt om niet-persoonlijke informatie te verzamelen over het gedrag van de bezoeker op de website en voor niet-persoonlijke statistieken.

1 jaar

HTML Local Storage

collect

Google

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Session

Pixel Tracker

CookieConsent

Cookiebot

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein

1 jaar

HTTP Cookie

S

Google

Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.

1 dag

HTTP Cookie

Marketing (39)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

_fbp

Google Tag Manager

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real-time bieden van externe adverteerders.

3 maanden

HTTP Cookie

_hjRecordingEnabled

Krypton B.V..nl

Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren en de relevantie van advertenties te optimaliseren door het gedrag van de bezoeker op meerdere websites te verzamelen – deze uitwisseling van bezoekersgegevens wordt normaal gesproken verzorgd door een extern datacentrum of advertentie-uitwisseling.

Session

HTML Local Storage

_uetsid

Microsoft

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

1 dag

HTML Local Storage

_uetsid_exp

Microsoft

Bevat de vervaldatum voor de cookie met bijbehorende naam.

Persistent

HTML Local Storage

_uetvid

Microsoft

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

16 dagen

HTML Local Storage

_uetvid_exp

Microsoft

Bevat de vervaldatum voor de cookie met bijbehorende naam.

Persistent

HTML Local Storage

_ym#_lastHit

Kingston

In afwachting

Persistent

HTML Local Storage

_ym#_lsid

Kingston

In afwachting

Persistent

HTML Local Storage

_ym#_reqNum

Kingston

In afwachting

Persistent

HTML Local Storage

_ym_metrika_enabled

Kingston

Deze cookie wordt gebruikt om gegevens over het gedrag van de bezoeker op de website te verzamelen – deze informatie kan worden gebruikt om de bezoeker aan een bepaald bezoekerssegment toe te wijzen op basis van gemeenschappelijke voorkeuren.

1 dag

HTTP Cookie

ads/ga-audiences

Google

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.

Session

Pixel Tracker

criteo_write_test

Krypton B.V..nl

Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.

1 dag

HTTP Cookie

cto_tld_test

Krypton B.V..nl

Wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren tijdens bezoeken, en op verschillende apparaten. Hierdoor kan de website de bezoeker voorzien van relevante advertenties. De service wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.

1 dag

HTTP Cookie

fr

Facebook

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

3 maanden

HTTP Cookie

i

Yandex

In afwachting

10 jaar

HTTP Cookie

IDE

Google

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

1 jaar

HTTP Cookie

metrika_enabled

Kingston

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

1 dag

HTTP Cookie

MUID

Microsoft

Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen te synchroniseren.

1 jaar

HTTP Cookie

NID

Google

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

6 maanden

HTTP Cookie

pa

Pingdom

Registreert de snelheid en prestaties van de website. Deze functie kan worden gebruikt ivoor statistieken en trafficverdeling.

Persistent

HTML Local Storage

pa_enabled

Pingdom

Bepaalt het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Hierdoor kan de website overeenkomstig worden weergegeven.

Persistent

HTML Local Storage

pa-l

Pingdom

Noodzakelijk voor de integratie van Pinterest op de website. Pinterest.com biedt een audiovisuele service op de website.

Persistent

HTML Local Storage

pa-l_enabled

Pingdom

Noodzakelijk voor de integratie van Pinterest op de website. Pinterest.com biedt een audiovisuele service op de website.

Persistent

HTML Local Storage

personalization_id

Twitter

Deze cookie wordt ingesteld door Twitter – Met de cookie kan de bezoeker inhoud van de website delen op zijn Twitter-profiel.

2 jaar

HTTP Cookie

test_cookie

Google

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

1 dag

HTTP Cookie

tr

Facebook

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

Session

Pixel Tracker

uid

Criteo

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

1 jaar

HTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.

179 dagen

HTTP Cookie

yabs-sid

Yandex

Registreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website.

Session

HTTP Cookie

yandexuid

Yandex

Registreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website.

1 jaar

HTTP Cookie

ymex

Yandex

Registreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website.

1 jaar

HTTP Cookie

YSC

YouTube

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.

Session

HTTP Cookie

yt-remote-cast-installed

YouTube

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Session

HTML Local Storage

yt-remote-connected-devices

YouTube

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Persistent

HTML Local Storage

yt-remote-device-id

YouTube

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Persistent

HTML Local Storage

yt-remote-fast-check-period

YouTube

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Session

HTML Local Storage

yt-remote-session-app

YouTube

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Session

HTML Local Storage

yt-remote-session-name

YouTube

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Session

HTML Local Storage

yuidss

Yandex

Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren.

1 jaar

HTTP Cookie

Niet geclassificeerd (20)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

_ym_metrika_enabled_22295110

Kingston

In afwachting

1 dag

HTTP Cookie

_ym_metrika_enabled_39748245

Kingston

In afwachting

1 dag

HTTP Cookie

_ym_visorc

Kingston

In afwachting

1 dag

HTTP Cookie

_ym_visorc_22295110

Kingston

In afwachting

1 dag

HTTP Cookie

_ym_visorc_39748245

Kingston

In afwachting

1 dag

HTTP Cookie

_ym22295110_visorbuff

Kingston

In afwachting

Persistent

HTML Local Storage

_ym39748245_visorbuff

Kingston

In afwachting

Persistent

HTML Local Storage

CampaignCode

Kingston

In afwachting

Session

HTTP Cookie

CampaignMark

Kingston

In afwachting

Session

HTTP Cookie

ccg_settings

Eetgroup

In afwachting

Session

HTML Local Storage

eetgroup_loadbalance

Eetgroup

In afwachting

1 dag

HTTP Cookie

EFEEECBAFDDFB

Kingston

In afwachting

Session

HTTP Cookie

geoCountryCode

Kingston

In afwachting

Session

HTTP Cookie

ktc_cachekey

Kingston

In afwachting

Session

HTTP Cookie

persist:hidden_context_menu_items

IBM

In afwachting

Persistent

HTML Local Storage

persist:provider

IBM

In afwachting

Persistent

HTML Local Storage

px_session

Krypton B.V..nl

In afwachting

Session

HTTP Cookie

site-language

newsletter.Krypton B.V..nl

In afwachting

29 dagen

HTTP Cookie

umte_rpin

IBM

In afwachting

Persistent

HTML Local Storage

websession

newsletter.Krypton B.V..nl

In afwachting

Session

HTTP Cookie