Deze algemene voorwaarden („Overeenkomst“) zijn van toepassing op iedere verkoop van producten en diensten („Producten“) door Krypton Information Systems BVBA en zijn divisies, dochterondernemingen en filialen („KIS“) aan een klant („Klant“), ongeacht andere bepalingen en voorwaarden in orders, documenten of andere mededelingen van de Klant („Order“), ook wanneer KIS geen bezwaar tegen deze voorwaarden heeft aangetekend. Deze Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd door bevoegde vertegenwoordigers van zowel KIS als de Klant. 


1. ORDERS 

Tenzij anders aangegeven in de offerte, zijn alle offertes van KIS vrijblijvend en kunnen deze op ieder moment zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Alle Orders moeten door KIS expliciet worden aanvaard. Contracten tussen de Klant en KIS komen tot stand na schriftelijke aanvaarding door KIS, een Electronic Data Interchange („EDI“) bevestiging of uitvoering van de Order van de Klant, en zijn onderworpen aan deze Overeenkomst. Alle Orders van Producten die door KIS als niet-standaard of „NCNR“ worden beschouwd kunnen niet geannuleerd of geretourneerd worden. KIS kan de Producten op verschillende wijzen als niet-standaard of „NCNR“ (Non-Cancelable and NonReturnable) beschouwen, bijvoorbeeld op grond van offertes, productlijsten of bijvoegsels. De Klant is niet bevoegd de Orders van standaardproducten te wijzigen, annuleren of opnieuw in te plannen zonder voorafgaande toestemming van KIS. KIS behoudt zich het recht voor om de verkoop van Producten naar eigen keuze onder zijn Klanten te verdelen. 


2. PRIJZEN

Tenzij anders aangegeven door KIS in zijn voorstel, offerte of factuur, hebben de prijzen uitsluitend betrekking op de Producten en zijn exclusief belastingen, transportkosten, accijnzen of andere heffingen of kosten voor aanvullende diensten (samen, “Aanvullende Kosten”). Tenzij anders vermeld in het voorstel, de offerte of de factuur van KIS, zijn alle Aanvullende Kosten ten laste van de Klant.


3. BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling is verschuldigd zoals aangegeven in de factuur van KIS, zonder verrekening of aftrek voor belastinginhouding of andere zaken. KIS kan op iedere vervallen factuur een rente van 18% per jaar – of een rente ter hoogte van de maximale rentevoet van het recht van toepassing – in rekening brengen vanaf de verschuldigde datum tot de datum van betaling, evenals redelijke advocaatkosten en incassokosten, met minimale kosten van 40 Euro voor verkopen in Frankrijk. KIS is te allen tijde bevoegd de betalingsvoorwaarden van de Klant te wijzigen. Betalingen kunnen door KIS op alle rekeningen van de Klant worden uitgevoerd. Indien de Klant één of meerdere facturen niet betaalt, heeft KIS het recht eventuele uitstaande leveringen of Orders op te schorten of te annuleren en alle uitstaande facturen onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Tenzij de toepasselijke wetgeving anders voorziet zal het door KIS verleende klantenkrediet vervallen indien hier gedurende 12 maanden geen gebruik van is gemaakt. 


4. LEVERING

Tenzij schriftelijk anders door KIS vermeld, zijn alle KIS leveringen vanuit de Europese Unie CPT tot het leveringsadres van de Klant, en zijn alle KIS leveringen die vanuit buiten de Europese Unie vertrekken Af Magazijn (EXM) van KIS of, in geval van dropshipping, Af Magazijn (EXW) van de fabrikant (INCOTERMS 2010). De levertijden van KIS zijn slechts schattingen en zijn afhankelijk van de tijdige ontvangst van goederen door KIS. KIS is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering of voor gedeeltelijke of vroege leveringen en de Klant zal alle leveringen aanvaarden. De Klant kan geen Orders annuleren op grond van een vertraagde levering van een deel van de Order. 


5. EIGENDOMSOVERDRACHT

Bij verkopen buiten de Europese Unie of Australië gaat het eigendomsrecht na levering van de Producten aan de transporteur over op de Klant. Bij verkopen vanuit de Europese Unie of Australië gaat het eigendomsrecht, ter garantie van de betaling, over op de Klant nadat het Product volledig door de Klant is betaald. In geval van een verdere verkoop kent de Klant alle rechten met betrekking tot het verschuldigde bedrag aan KIS toe, totdat de Klant volledig heeft betaald. Nadat het Product is verwerkt of gecombineerd met andere producten (het „Verwerkte Product“), zal het eigendomsrecht van KIS overgaan in een deel van het eigendomsrecht op het Verwerkte Product, dat overeenstemt met de waarde van het Product in proportie tot het Verwerkte Product. Dit punt is niet van toepassing op de verkoop van Software (zoals hieronder beschreven). 


6.SOFTWARE

Software is de door de machine leesbare (objectcode) versie van computerprogramma‘s („Software“). Het gebruik door de Klant van de Software en van alle bijbehorende documentatie is onderworpen aan de toepasselijke licentieovereenkomsten van de Software. In hardware ingebedde of hiermee gebundelde Software mag alleen worden gebruikt voor het apparaat waarvoor het is bestemd en mag niet afzonderlijk worden overgedragen. 


7. GARANTIE

De Klant erkent dat KIS niet de fabrikant van de Producten is. Voor zover wettelijk en contractueel toegestaan zal KIS alle door KIS van de fabrikant ontvangen overdraagbare garanties, vrijwaringen en middelen betreffende het Product aan de Klant overdragen, inclusief die tegen inbreuk op de intellectuele eigendom. Indien de wet dit voorschrijft, garandeert KIS dat het Product op het moment van levering conform is aan de kenmerken zoals die door de fabrikant in het informatieblad zijn weergegeven. Garantieclaims kunnen tot 12 maanden na het moment van levering van het niet-conforme Product worden ingediend. Indien KIS waardetoevoegende werkzaamheden verricht zoals integratiewerk, ‚tape-and-reel‘ of programmering, staat KIS ervoor garant dat deze waardetoevoegende werkzaamheden gedurende 90 dagen vanaf levering door KIS overeenstemmen met de door KIS aanvaarde schriftelijke specificaties van de Klant. De Klant zal als de fabrikant van deze Producten met toegevoegde waarde worden beschouwd. KIS VERLEENT GEEN ENKELE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, ZOALS GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET-INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT. De enige middelen die de Klant ter beschikking staan indien hij aanspraak maakt op de door KIS verleende garantie zijn, naar keuze van KIS: (i) reparatie van de Producten; (ii) vervanging van de Producten; of (iii) terugbetaling van het bedrag dat de Klant voor de Producten heeft betaald. KIS verstrekt geen garantie op Software en is hier niet aansprakelijk voor. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de betreffende licentieovereenkomst van de Software, WORDT SOFTWARE “AS IS” EN ZONDER ENIGE AANVULLENDE GARANTIE GELEVERD. 


8. RETOUR VAN HET PRODUCT

De klant kan de Producten alleen met een door KIS afgegeven RMA (Return Material Authorization) nummer aan KIS retourneren. (A) Retour vanwege Zichtbaar Gebrek: de Klant dient KIS binnen drie werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele schade aan de buitenverpakking van de Producten, tekorten of andere discrepanties („Zichtbaar Gebrek“); indien dit niet gebeurt wordt de Klant geacht de Producten te hebben aanvaard. (B) Retour vanwege Productgarantie: de Klant dient KIS het specifieke gebrek van het Product tijdens de garantieperiode schriftelijk mee te delen. KIS zal alleen een RMA afgeven wanneer het gebrek (zowel in het geval van Zichtbaar Gebrek als van Productgarantie) uitsluitend door KIS of de oorspronkelijke fabrikant is veroorzaakt en op voorwaarde dat de Klant de termijn van kennisgeving in acht neemt. KIS zal geen 

RMA‘s afgeven voor schade, tekorten of andere discrepanties die door de Klant, transporteur, verzender of andere derde partijen zijn veroorzaakt. Na ontvangst van de RMA dient de Klant de Producten volgens de door KIS in de RMA verstrekte instructies aan KIS te retourneren. KIS zal alle door de Klant via RMA geretourneerde Producten onderzoeken. Indien KIS oordeelt dat de Producten niet retourneerbaar zijn, zal KIS deze terugzenden naar en op kosten van de Klant of de Producten gereed houden voor ophaling door en op kosten van de Klant. 


9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van KIS jegens de Klant is beperkt tot de door de Klant geleden directe schade tot een waarde die de prijs van het Product op het moment van afgifte niet overschrijdt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in gevallen van dood of lichamelijk letsel die door nalatigheid van KIS zijn veroorzaakt. KIS is niet aansprakelijk – en de Klant heeft geen recht op vergoeding – voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (zoals winstderving, verlies van gegevens, extra werk, reparatie, productiekosten, het terugroepen van producten, schade aan reputatie of klantenverlies). Voor zover KIS bepaalde impliciete of wettelijke garanties niet wettelijk kan afwijzen, zijn de wettelijke rechten van de Klant door deze beperking van aansprakelijkheid onverlet gelaten.


10. OVERMACHT

KIS is krachtens deze Overeenkomst niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen vanwege oorzaken die buiten zijn redelijke invloedssfeer liggen (zoals natuurverschijnselen, handelingen of nalatigheden van de Klant, werkonderbrekingen, natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen, epidemieën en medische crises, materiaal- of producttekorten, stakingen, misdrijven, vertragingen van levering of transport, of het onvermogen om personeel, materiaal of Producten via normale bronnen te verkrijgen).


11. GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN

De Klant zal de productspecificaties van de fabrikant in acht nemen. De Producten mogen niet worden gebruikt in levensondersteunende systemen, implantatie bij mensen, kerninstallaties of in andere toepassingen waar storing van het Product zou kunnen leiden tot de dood of materiële schade zou kunnen veroorzaken. Indien de Klant het Product gebruikt of verkoopt voor dergelijke toepassingen of de productspecificaties van de fabrikant niet naleeft, erkent de Klant hierbij dat dit gebruik, de verkoop of de niet-naleving volledig tot zijn eigen risico behoort. De Klant zal KIS vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen elke vordering op basis van: (i) de overeenstemming van KIS met de ontwerpen, specificaties of instructies van de Klant, (ii) wijzigingen van de Producten door anderen dan KIS, of (iii) gebruik van de Producten in combinatie met andere producten of gebruik dat in strijd met deze clausule is.


12. EXPORT/IMPORT

Bepaalde door KIS verkochte Producten en bijbehorende technologie zijn onderworpen aan de exportcontrolewetten van de Verenigde Staten, de Europese Unie en/of andere landen, met uitzondering van de boycotwetten („Exportwetgeving“). De Klant zal deze Exportwetgeving naleven en iedere vereiste vergunning of titel verkrijgen voor de overdracht, export, wederuitvoer of import van de Producten en bijbehorende technologie. De Klant zal de Producten en bijbehorende technologie niet uitvoeren of wederuitvoeren naar landen of entiteiten waar deze uitvoer of wederuitvoer verboden is, met inbegrip van de landen of entiteiten waaraan in de Verenigde Staten, Europese Unie of andere landen een sanctie is opgelegd of waarvoor een embargo geldt. De Klant zal de Producten en bijbehorende technologie niet gebruiken met betrekking tot chemische, biologische of nucleaire wapens, raketsystemen (inclusief ballistische raketsystemen, ruimtelanceervoertuigen en sonderingsraketten) of onbemande luchtvoertuigen die hetzelfde kunnen presteren, of voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens.


13. ELEKTRONISCHE ORDERS

Indien een deel van de aankoop en verkoop van de Producten, met inbegrip van de NCNR bevestiging of ramingen van de vraag van de Klant, via elektronische gegevensuitwisseling (EDI), het interne portaal van de Klant, het portaal van derden of op andere elektronische wijze plaatsvindt („Elektronische Aankooporder“), blijft deze Overeenkomst tussen de Klant en KIS van toepassing op de aankoop en verkoop van Producten. De aanvaarding van de Klant van het bevestigingsverzoek van KIS of van de gegevensspecificatie van KIS met betrekking tot Elektronische Aankooporders via schriftelijke berichtgeving, e-mail of andere EDI, is bindend voor de Klant.


14. MILIEUVOORSCHRIFTEN

Indien van toepassing is de Klant verantwoordelijk voor alle verplichtingen en aansprakelijkheden betreffende de (i) Richtlijn op afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/ EU), (ii) Richtlijn op verpakkingsafval (94/62/EG) en (iii) Richtlijn op batterijen (2006/66/EG), alle zoals gewijzigd bij en met betrekking tot de in de betrokken periode geldige nationale uitvoeringsmaatregels.


15. ALGEMEEN

A. Deze Overeenkomst is onderworpen aan, uitgelegd en toegepast volgens de wetgeving van het land waarin zich de KIS vestiging bevindt die de Order van de Klant heeft aanvaard („Bevoegde Land“) zonder verwijzing naar het conflictenrecht. Indien het Bevoegde Land de Verenigde Staten is, zijn de toepasselijke wetten en de bevoegde rechtbank die van de Staat Arizona. Het VN-verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten is niet van toepassing. De rechtbanken van het Bevoegde Land zijn bevoegd ter zake van geschillen die uit deze Overeenkomst kunnen  

 voortkomen of hiermee verband houden.

B. De Klant mag deze Overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KIS. Gelieerde ondernemingen van KIS kunnen de verplichtingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien op zich nemen. De Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. C. De niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid van een of meer van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet.

D. De Producten, inclusief software of andere intellectuele eigendom, zijn onderworpen aan de toepasbare rechten van derde partijen, zoals octrooien, auteursrechten en gebruikerslicenties, en de Klant zal deze rechten in acht nemen.

E. De Klant zal alle toepasselijke wetten naleven, met inbegrip van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en de Engelse Bribery Act.

F. De partijen stemmen in met het gebruik van elektronische handtekeningen die rechtsgeldig, effectief en afdwingbaar zullen zijn. 

G. Productinformatie (zoals verklaringen of (technisch of ander) advies, advertenties en informatie over productspecificaties, kenmerken, uitvoer-/invoercontroleclassificaties, gebruik of conformiteit aan de wettelijke of andere vereisten) wordt door KIS „AS IS“ verstrekt en maakt geen deel uit van de eigenschappen van het Product. KIS staat niet garant voor de juistheid of volledigheid van de Productinformatie en WIJST IEDERE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID INZAKE DE PRODUCTINFORMATIE AF. KIS raadt de Klant aan alle productinformatie te verifiëren alvorens deze  

te gebruiken of hiernaar te handelen. Alle productinformatie kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. KIS is niet aansprakelijk voor typefouten of andere fouten of weglatingen in de productinformatie.